GDPR/VOS

Zásady zpracování osobních údajů 

Reality Heliman, s.r.o. 

IČO: 09456589 

sídlo: Havlíčkova 1043/11, Nové Město, 110 00 Praha 1 

(dále jen Realitní zprostředkovatel) 

1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

1.1. Realitní zprostředkovatel zpracovává Vaše osobní údaje, nutné pro řádný výkon své  činnosti (dále také jako „Osobní údaje“). 

1.2. Vaše Osobní údaje Realitní zprostředkovatel zpracovává pouze pro níže uvedené  účely a na základě uvedených právních základů: 

1.2.1.plnění smlouvy 

1.3. Osobní údaje budou Realitním zprostředkovatelem poskytnuty těmto třetím osobám: 1.3.1.externí účetní 

1.3.2.spolupracujícím makléřům Realitního zprostředkovatele; 

1.3.3.externí advokátní kanceláři; 

1.3.4.osobám poskytujícím Realitnímu zprostředkovateli serverové, webové, cloudové  nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery; 

1.3.5 spolupracující hypoteční a finanční poradci

1.4. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP. 

1.5. Osobní údaje budou Realitním zprostředkovatelem zpracovávány po dobu trvání  Smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností Realitního  zprostředkovatele, podle platných právních předpisů nejdéle však 10 let od jejího  ukončení. 

1.6. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva: 

1.6.1.PRÁVO NA PŘÍSTUP k Osobním údajům u Realitního prostředkovatele, což  znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení Realitního  zprostředkovatele, zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou  zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou  zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz,  omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda  dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování,  včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních  údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může  Realitní zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Společnost Reality Heliman s.r.o., IČO: 09456589, DIČ: CZ09456589 se sídlem: Havlíčkova 1043/11, Nové Město, 110 00 Praha 1 Strana 1 (celkem 3) 

1.6.2.PRÁVO NA OPRAVU Osobních údajů, což znamená, že můžete požádat  Realitního zprostředkovatele o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly  nepřesné či neúplné. 

1.6.3.PRÁVO NA VÝMAZ Osobních údajů, což znamená, že Realitní zprostředkovatel  musí vymazat Vaše Osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro  které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte souhlas a neexistuje  žádný další důvod pro zpracování (iii) vznesete námitky proti zpracování a  neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je  protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost. 

1.6.4.PRÁVO NA OMEZENÍ zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se  nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, konkrétně  pokud (i) popíráte přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale  místo výmazu Osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (iii)  Realitní zprostředkovatel již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale  Vy ano (iv) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování dle čl.  1.7.6. Realitní zprostředkovatel může mít Osobní údaje pouze uloženy a další  zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou  potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,  

1.6.5.PRÁVO NA PŘENOSITELNOST údajů, což znamená, že máte právo získat  Vaše Osobní údaje, které jste poskytl Realitnímu prostředkovateli se souhlasem  ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně  používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte  právo, aby Realitní zprostředkovatel tyto údaje předal jinému správci.  

1.6.6.PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že  můžete u Realitního zprostředkovatele či DPO podat písemnou či elektronickou  námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobíte, že Realitní  zprostředkovatel Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné  oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy  a svobodami. 

1.7. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u  Realitního zprostředkovatele buďto písemnou formou doporučeným dopisem,  zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese  poupe@poupe-svehlik.cz 

1.8. Dále máte právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro  ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.  

1.9. Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění  závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem  neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy.

Společnost Reality Heliman s.r.o., IČO: 09456589, DIČ: CZ09456589 se sídlem: Havlíčkova 1043/11, Nové Město, 110 00 Praha 1 Strana 2 (celkem 3) 

1.10. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému  rozhodování, ani k profilování. 

1.11. V případě, že bude Realitní zprostředkovatel užívat osobní údaje k jinému účelu,  než který je stanoven v této informační doložce, neprodleně poskytne Zájemci  informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené v této doložce. 

1.12. Realitní zprostředkovatel jmenoval následujícího pověřence pro ochranu  osobních údajů: Mgr. Pavel Poupě, advokát ev.č. ČAK: 18585, e-mail:  poupe@poupe-svehlik.cz, tel.: 605 052 425.

VOS

Nemovitosti k prodeji

Kontakt

Compare listings

Compare